0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

ochrana osobních údajů

V naší developerské a realitní skupině SATPO, která pod značkou City Home dlouhodobě investuje do existujících realitních projektů, věnujeme ochraně osobních údajů a ochraně soukromí velkou pozornost. Pečlivě dbáme, aby kontakty byly chráněny a zpracovávány v souladu s příslušnými právními normami. V ustanoveních níže naleznete podrobnější informace o tom, jaké osobní údaje našich klientů, dodavatelů a uživatelů našeho webu www.city-home.cz zpracováváme, na základě jakého právního důvodu, který je v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Komu souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?

Souhlas udělujete developerské a realitní skupině SATPO. V rámci skupiny SATPO je správcem a zpracovatelem osobních údajů společnost SATPO management, s.r.o., se sídlem Praha 5, Holečkova 3331/35, PSČ 150 00, IČO 27650723, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 121608, jako servisní společnost skupiny SATPO (dále jen „Správce“). Odkaz na společnosti tvořící skupinu SATPO naleznete na našich webových stránkách ZDE. V případě uzavření smlouvy se společností ze skupiny SATPO, jsou tyto společnosti rovněž správcem osobních údajů a mají smlouvu se Správcem ohledně provádění zpracování osobních údajů. V některých případech je tedy Správce a společnost ze skupiny SATPO společným správcem osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které zpracováváme zahrnují jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, datová schránka), datum narození, rodné číslo či číslo identifikačního průkazu a jiné údaje, které jsou nezbytné například pro převod nemovitosti, pomoc při sjednání hypotéky nebo splnění povinností, které naší skupině SATPO jako developerovi, vlastníkovi vybraných nemovitostí a realitnímu zprostředkovateli ukládá zákon z důvodu předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti. Dále jsou zpracovávány údaje o nemovitosti, případně další údaje ze smlouvy, kterou uzavíráte se společnostmi v rámci skupiny SATPO, údaje týkající se Vašich reklamací, stížností, přání nebo dotazů. Dále mohou být zpracovány informace o využívání našich služeb a jiné osobní údaje, které získáme od Vás v rámci nabídky našich realitních a developerských služeb a služeb v oblasti interiéru a bydlení a historie vzájemné komunikace.

Jaký je účel a právní základ pro zpracování osobních údajů?

Osobní údaje developerská a realitní skupina SATPO zpracovává pro poskytování našich služeb a produktů, tedy pro následující účely:

1. Plnění smlouvy, tj. plnění práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy nebo z předsmluvních ujednání

2. Plnění právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (především pro účetní a daňové účely, pro vyřízení reklamací, prevence „praní peněz“ atd.)

3. Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků skupiny SATPO

4. Existence oprávněného zájmu skupiny SATPO při následujících činnostech, zejména v marketingu:

4.1 Zpracování Vašich osobních údajů v případě použití registračního webového formuláře nebo jiného kontaktování skupiny SATPO, pokud poptáváte nemovitosti z našeho portfolia či jiné produkty a služby;

4.2 Zasílání obchodních sdělení v případě získání Vašeho souhlasu při zapsání do newsletteru nebo pokud jste náš klient, včetně nabídky produktů a služeb poskytovaných skupinou SATPO;

4.3 Cílená nabídka koupě nemovitosti ve Vašem vlastnictví při získání Vašich osobních údajů z veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Pokud neobdržíme Váš souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, tak jsou Vaše osobní údaje za tímto účelem neprodleně smazány;

4.4 Fotografování na akcích, kde se mohou pořizovat fotografie nebo videozáznamy, jelikož akci chceme zachytit pro naše interní účely (archivaci), a také pro promo na našich webových stránkách a sociálních sítích Facebook, LinkedIn, Instagram. Pokud si nepřejete být na fotografiích zachyceni, kontaktujte nás nebo organizátora/fotografa;

4.5 Kamerové záznamy z důvodu, že některé naše prostory jsou střežené kamerami, protože monitorujeme prostory, ve kterých je potřeba ochránit zdraví osob nebo ve výjimečných případech majetek. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány maximálně 30 dní od pořízení záznamu;

4.6 Používání Cookies (k popisu využívání Cookies na našem webu viz níže);

4.7 Provádění vnitřních analýz, sledování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti klientů s cílem přizpůsobit nabídku naší skupiny SATPO Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Skupina SATPO využívá pro účely zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, zejména při provádění přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, newsletterů a jiných marketingových materiálů) pouze takové osobní údaje, které byly zpracovány v souladu s GDPR a získané s Vaším výslovným souhlasem. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro výše uvedené účely v bodě 4, máte právo souhlas kdykoliv odvolat a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. V takových případech nás kontaktujte (kontakty na Správce viz níže).

Jakým způsobem využíváme data z Cookies?

Správce používá pro správné fungování web www.city-home.cz soubory Cookies. Cookie je malý soubor znaků uložený na Vašem počítači při návštěvě jakýchkoliv internetových stránek. Cookies umožňují webové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv. Pokud pro návštěvu našich webových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, Cookies pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše nastavení stránek.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu Cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé Cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití Cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních Cookies ze strany serverů skupiny SATPO.

Existují dočasné Cookies a trvalé Cookies. Dočasné jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné Cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé Cookies pomáhají identifikovat Váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, umožňují přizpůsobovat zobrazení našich webových stránek Vašim zájmům, pomohou při zobrazování relevantnějších reklam, abyste snadno našli, co hledáte, včetně preferovaných nemovitostí, ale nemohou jakkoliv identifikovat konkrétní osobu a příslušná data ukládají zcela anonymizovaně a nespojují data s jakýmikoliv jinými daty. K plnohodnotnému užívání dat z Cookies je právním titulem zpracování náš oprávněný zájem a Váš souhlas jako uživatele webu, standardně získaný nastavením Vašeho prohlížeče. Cookies nejsou využívány k jiným než čistě technickým účelům.

Více o Cookies naleznete zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/

V rámci remarketingu využívá skupina SATPO kromě Cookies také systémy Google. Data z remarketingu používá skupina SATPO výhradně k segmentaci návštěvníků našich stránek za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme ze smlouvy, přímo od Vás, z veřejných zdrojů (např. veřejně přístupném katastru nemovitostí), nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich osobních údajů získaných s Vaším souhlasem.

Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá ve vnitřních systémech skupiny SATPO našimi zaměstnanci nebo osobami spolupracujícími, kteří jsou zpracovatelé osobních údajů, a je s nimi uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v celé skupině SATPO.

Správce přijal nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení pravidel pro práci s danými vnitřními systémy, zajištění, aby systémy pro zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým, a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, vypracování dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením, zvýšení bezpečnosti instalací zámků, apod.

Všichni zaměstnanci a spolupracující osoby ve skupině SATPO, které mají v rámci poskytování našich služeb přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.

Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje zůstanou ve skupině SATPO. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří mají přístup k osobním údajům proto, že s námi spolupracují na chodu skupiny SATPO. Jsou to zejména dodavatelé a poskytovatelé služeb (např. IT služeb, daňových služeb), finanční ústavy a banky, státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností. Vaše data dále můžeme poskytovat jiným příjemcům, jen pokud to vyplývá z naší spolupráce (tedy jedná se o plnění smlouvy). Jsou to například poskytovatelé úvěrů, katastr nemovitostí, druhá smluvní strana apod. V takových případech se jedná o samostatné správce Vašich osobních údajů. Dále lze osobní údaje předávat jiným správcům v souvislosti s plněním našich právních povinností podle obecně závazných právních předpisů (předávání orgánům státní správy).

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené účely jsou osobní údaje zpracovávány:

1. po dobu plnění našich závazků z uzavřené smlouvy a po posledním poskytnutém plnění po dobu následujících 2 let (tj. po dobu reklamační lhůty), nejdéle na dobu 7 let od poskytnutí první služby, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinou dobu – v takovém případě se lhůta řídí tímto speciálním právním předpisem;

2. po dobu stanovenou speciálním právním předpisem při plnění právních povinností skupiny SATPO;

3. při udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu 5 let od udělení Vašeho souhlasu, popř. Vaší registrace na webových stránkách www.city-home.cz;

4. při zaslání cílené nabídky a využití osobních údajů z veřejných zdrojů – v případě, že s Vámi nenavážeme další spolupráci, pak Vaše osobní data budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytnou pro zpracování poptávky/nabídky.

Poté budou vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není podle právních předpisů nutný Váš souhlas. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů využívaných v marketingu z důvodu oprávněného zájmu skupiny SATPO lze kdykoliv odvolat.

Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, kdy účelem zpracování je oprávněný zájem skupiny SATPO, je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Upozorňujeme ale, že neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš případný smluvní vztah se společnostmi ze skupiny SATPO a na využívání našich služeb ani jím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě odvolání Vašeho souhlasu, budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, můžete požádat o vysvětlení, pokud byste zjistil(a) nebo se domníval(a), že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a požádat nás o odstranění závadného stravu, a dále požádat o aktualizaci údajů. S tím dále souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popř. omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu, není Správce oprávněn Vaše osobní údaje pro tyto účely již zpracovávat. Mezi další práva pak náleží právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně: SATPO management, s.r.o., Holečkova 3331/35, Praha 5, 150 00, elektronicky: info@satpo.cz či telefonicky 296 336 900 (upozorňujeme, že toto telefonní číslo není určeno pro příjem sms zpráv).

Dále upozorňujeme, že ve skupině SATPO není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

Společnost SATPO management, s.r.o. jako správce osobních údajů si vyhrazuje právo změnit výše uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Generování PDF