ochrana osobních údajů

 

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V naší společnosti věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Zde naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich klientech a uživatelích našeho webu www.cityhome.cz, na základě jakého právního důvodu, který je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27.4.2016, které vstoupí v platnost dne 25.5.2018, osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Komu souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti City Home Group, s.r.o., se sídlem Praha 5, Holečkova 3331/35, PSČ 150 00, IČO 01384147 vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 205717 (dále jen „společnost“).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které zpracováváme zahrnují jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail), údaje o nemovitosti a další údaje ze smlouvy uzavřené s některou ze společností, ve které jsme jediným společníkem, informace o využívání našich služeb a dále osobní údaje, které získáme od Vás v rámci komunikace ohledně naší nabídky realitních služeb a služeb v oblasti interiéru a bydlení.

Pro jaké účely souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?

Pokud se zaregistrujete na našem webu a udělíte souhlas se zasíláním novinek, pak tímto udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email popř. telefon za účelem zasílání nabídek nemovitostí a služeb v oblasti bydlení a interiéru v portfoliu společnosti jako etablované realitní společnosti na českém trhu. 

Společnost dále zpracovává osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu, zejména pro navázání obchodní spolupráce, provádění vnitřních analýz, poskytování služeb, sledování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti klientů s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby, a dále na základě plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (např. veřejně přístupném katastru nemovitostí nebo ze sociálních sítí), nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich osobních údajů.

Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech naší společnosti nebo osobami spolupracujícími, kteří jsou zpracovatelé osobních údajů a je s nimi vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány naší společností. Osobní údaje jsou zabezpečeny dle moderních IT software standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování společnosti SATPO management, s.r.o., se sídlem Praha 5, Holečkova 3331/35, PSČ 150 00, IČ: 27650723 vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 121608, která je držitelem databáze našich klientů. Jiným správcům předáváme osobní údaje pouze v souvislosti s plněním našich právních povinností (předávání orgánům státní správy).

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů zůstává v platnosti a účinnosti po dobu 5 let od Vaší registrace na webových stránkách nebo do doby, než souhlas odvoláte. Pokud s námi navážete smluvní vztah, pak Váš souhlas trvá po dobu smluvního vztahu s námi nebo některou z našich společností a následujících 5 let nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není podle právních předpisů nutný Váš souhlas.

Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s naší společností nebo se společností, ve které jsme jediným společníkem a na využívání našich služeb ani jím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě odvolání Vašeho souhlasu, budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, můžete požádat o vysvětlení, pokud byste zjistil(a) nebo se domníval(a), že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a požádat nás o odstranění závadného stavu a dále požádat o aktualizaci údajů. S tím dále souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popř. omezení zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně: City Home, Holečkova 3331/35, Praha 5, 150 00, elektronicky: info@city-home.cz či telefonicky 800 404 400.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 22.5.2018.