ochrana osobních údajů

 

PRAVIDLA A PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ MAILOVÉ  KORESPONDENCE:

Odeslaný e-mail z účtu xxxxx@city-home.cz a jakékoliv k němu připojené soubory jsou důvěrné a je určen k užití pouze jeho zamýšlenými adresáty. Nejste-li  zamýšleným adresátem, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat či zveřejňovat. Odesílatel e-mailu pro odstranění pochybností  uvádí, že tento e-mail nepředstavuje nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; jakákoliv služba může být poskytnuta výhradně na základě zvláštní písemné smlouvy.

NOVÁ LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE - GDPR

Ke dni 25. května 2018 začne platit nová legislativa EU ohledně ochrany osobních údajů. Abychom Vás mohli informovat o novinkách,službách a zvláštních nabídkách pod značkou City Home, musíme mít od Vás udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů:  jména, příjmení a kontaktu (e-mailové adresy a telefonu). Tyto údaje evidujeme po dobu 5 let pouze za účelem, abyste zůstali informováni o nemovitostech v nabídce City Home a dalších službách v oblasti bydlení a interiéru. Správcem osobních údajů je manažerská společnost SATPO management, s.r.o.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přístup na stránky www.city-home.cz nebo na některé další webové stránky a služby poskytované společností City Home Group, a.s.(dále jen jako „provozovatel“) prostřednictvím této internetové stránky mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Provozovatel neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro navázání obchodní spolupráce, provádění analýz, poskytování dalších služeb, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Provozovatel se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle moderních IT software standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu internetové domény www.city-home.cz  jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky vydává společnost KETTNER_CONSULTANTS se sídlem 1 Lambousa Street, Nicosia, 1095, Cyprus, jako provozovatel a je oprávněna jakékoli změny. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 10. 2014.